GDPR

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas om dig varierar beroende på i vilken egenskap du anlitar oss och våra tjänster. Anlitar du oss i egenskap av privatperson som önskar göra RUT-avdrag eller om du bedriver verksamhet där du endera är personligt ansvarig eller företrädare för en juridisk person såsom AB, så lämnar du en del personuppgifter. Följande uppgifter kan samlas in:

Kunduppgifter: namn, adress, telefon, mail, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning/bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer

Leverantörer: namn, adress, telefon, mail och organisationsnummer.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Davego AB samlar in personuppgifter om dig som kund för att kunna tillhandahålla våra tjänster och fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal. De personuppgifter som samlas in lämnar du som registrerad själv i samband med beställning och behövs för att vi skall kunna hantera order, fakturering och begära ev. RUT-avdrag för din räkning. När du kontaktar oss via någon av våra kommunikationskanaler så som till exempel hemsida eller telefon används informationen om dig för att kunna kontakta dig och bidra till att svara på de frågor du ställt oss.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi använder oss av underleverantörer för olika administrativa tjänster samt för att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Detta gäller tex Skatteverket i syfte att kunna göra RUT-avdrag samt för bokföring och inkassohantering. Personuppgifter som du lämnat oss ligger i datasystem som dessa bolag och myndigheter tar del av i syfte att vi skall kunna fullfölja våra åtagande gentemot dels dig, dels i förhållande till de lagar och regler som vi omges med. Dessa leverantörer och myndigheter har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Davego AB sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som denna policy beskriver dvs tillhandahålla tjänsten, fakturera, reglera fakturor, hantera klagomål eller reklamationer mm. Hur länge dina personuppgifter som kund lagras hos oss varierar således beroende på intresseavvägning om det finns ekonomiska- eller garantiskäl. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag för bokföringen enligt svensk lag (10 år). Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de samlats in för. Uppgifter raderas av systemadministratören.

Vilka rättigheter har du?

Du som kund har rätt att få ett utdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att ”bli glömd”, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk lag-, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat. Du har också rätt att dra in ett samtycke, samt lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.